مرجعیت شیعه

تأثير فراوان رسانه هاي شيعي بر كاهش كشتار شيعيان

 ﺣﻀﺮﺕ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻤﯽ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻ‌ﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ به تأثير فراوان رسانه هاي شيعي بر كاهش كشتار شيعيان در زمان معاصر اشاه نمودند.

 

ﺣﻀﺮﺕ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻤﯽ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻ‌ﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺤﺮﯾﻦ به تأثير فراوان رسانه هاي شيعي بر كاهش كشتار شيعيان در زمان معاصر اشاه نمودند.

ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر در این دیدار خطاب به میهمانان ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﻝ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻭﻟﯽ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺜﻼ‌ً ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﮐﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺁﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 

ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ، ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬﻑ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻭﯾﻪ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻮﻡِ ﺿﺪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺧﻼ‌ﻗﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎﯼ ﺗﺮﻭﺭ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮﺩﮔﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﻥ ﺭﯾﺰ ﻭ ﻣﺰﺩﻭﺭﺍﻥ ﺧﻮﻥ ﺁﺷﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺯﯼ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺍَﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺎﺩﻻ‌ﻧﻪ ﺍﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻭ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻤﻦ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺭﺍ ﻏﺎﻓﻞ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺍﯾﻦ ﻟﺸﮑﺮ ﺗﺮﻭﺭ ﺩﺭ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ، ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ، ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺯﺟﺮﮐﺶ ﮐﺮﺩﻩ، ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﺑﺮﺩﻧﺪ. 

ﻧﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎﯼ ﺗﺮﻭﺭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺳﯽ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺭﺍ ـ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭ ﭘﺮ ﺷﻤﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ـ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. 

ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ‌ ﻭ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﺍﺳﺖ.

ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﺪ:

ﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎﻭﯾﻪ ﻭ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎﯼ ﺗﺮﻭﺭ ﻭ ﻣﺰﺩﻭﺭ ﺍﻭ، ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺍﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺍﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ.

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﯾﻪ، ﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﺰﯾﺪ، ﺣﺠّﺎﺝ ﺛﻘﻔﯽ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺵ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﻨﻪ، ﮐﻮﻓﻪ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.

ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﮐﺸﯽ، ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺷﺪﺕ ﻭ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﺑﻮﺩﻧﺶ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﺩﺭﺩﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ.

انفجارهایی که امروزه رخ می دهد و شیعیان را در جهان هدف قرار می دهد، این نیز در همان راستا بوده و هست و این شیعه کشی، علی رغم خشونت، شدت و وحشتناک بودنش، و این که برای ما سخت دردآور است، اما از آنچه که شیعیان در روزگاران گذشته با آن رو به رو بوده اند ناچیز تر است.

 

مرجع عالیقدر در ادامه تأکید کردند: این عصر که در آن هستیم ـ به یاری خدا ـ عصر نابودی ظالمان و قتله ی شیعیان و روزگار پیروزی امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه وآله با عدل و رحمت آنان در سراسر جهان خواهد بود و تمام قرائن بر این امر دلالت داشته و آن را مژده می دهد که به زودی ما و شما و همه ی مظلومان جهان ان شاء الله تعالی شاهد آن خواهیم بود که «أَلَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ»؟

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا