ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 350 ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺭﺩ ﻓﺮق ﺿﺎﻟﻪ، ﺑﺎﺑﻴﺖ ﻭ ﺑﻬﺎﯾﯿﺖ

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻗﺎﺋﻤﯿﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ، از ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 350 ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺭﺩ ﻓﺮق ﺿﺎﻟﻪ، ﺑﺎﺑﻴﺖ ﻭ ﺑﻬﺎﯾﯿﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻻ‌ﺕ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭ ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻓﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ pdf – java –android - Html - epub ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻮﺷﯿﻬﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ www.ghaemiyeh.com ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ

رونمایی از کتاب اتمام حجت در روز عید غدیر خم

رونمایی از کتاب اتمام حجت در روز عید غدیر خم

در روز عید سعید غدیر، بدستان مبارک بنیانگذار دهه غدیر، حضرت آیت الله نظری خادم الشریعه، در مقرّ ستاد مرکزی بزرگداشت دهه غدیر در شهر ساری  کتاب اتمام حجت رونمایی شد 

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

عضویت در خبرنامه

نام (*)

Invalid Input
آدرس ایمیل (*)

Invalid Input