کاهش جیره غذایی افغانستان از سوی سازمان ملل متحد

کاهش جیره غذایی افغانستان از سوی سازمان ملل متحد
اخبار

کاهش جیره غذایی افغانستان از سوی سازمان ملل متحد

آژانس غذایی سازمان ملل متحد در افغانستان اظهار داشت، کمبود بودجه باعث کاهش کمکهای بین المللی به نجات حداقل چهار…
دکمه بازگشت به بالا