سفر نمایندگانی از واتیکان به شهر مقدس کربلا

   سفر نمایندگانی از واتیکان به شهر مقدس کربلا
اخبار

   سفر نمایندگانی از واتیکان به شهر مقدس کربلا

“ایروین لینگیل” (Ervin lengyel) کاردار سفارت دولت واتیکان در بغداد پایتخت عراق، و “ویمپاری تُوُمو (tvomo vimpari) رئیس بخش دیپلماتیک…
   سفر نمایندگانی از واتیکان به شهر مقدس کربلا
اخبار

   سفر نمایندگانی از واتیکان به شهر مقدس کربلا

“ایروین لینگیل” (Ervin lengyel) کاردار سفارت دولت واتیکان در بغداد پایتخت عراق، و “ویمپاری تُوُمو (tvomo vimpari) رئیس بخش دیپلماتیک…
دکمه بازگشت به بالا