زیر

دو برابر شدن جمعیت «زیرخط فقر» طی سه سال اخیر در ایران
اخبار

دو برابر شدن جمعیت «زیرخط فقر» طی سه سال اخیر در ایران

رئیس موسسه مطالعات دینی و اقتصاد ایران با اشاره به نتایج برخی مطالعات انجام شده در زمینه فقر که از…
دکمه بازگشت به بالا