اخبارجهانجهان اسلام

سالروز صدور فتوای تحریم تنباکو

27 ماه رمضان سالروز صدور فتوای مشهور به تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی است.

جنبش تحریم تنباکو از مهمترین مقاطع تاریخی ایران است که مردم به رهبری مرجعیت در برابر استعمار و استبداد ایستادند و به پیروزی رسیدند.


27 ماه رمضان سالروز صدور فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی است. جنبش تحریم تنباکو نقطه عطف مبارزات ضد استعماری مردم ایران است بویژه آنکه مردم به رهبری مرجعیت مستقل در برابر استعمار و استبداد ایستادند و به پیروزی رسیدند و پادشاه قاجار با عقب نشینی رسما شکست در برابر مردم و مرجعیت را پذیرفت.

به دلایل تاریخی و ژئوپولیتیکی ایران هیچگاه بصورت مستقیم توسط استعمارگران مستعمره نشد اما بویژه استعمار بریتانیا تلاش می کرد با تکیه بر ضعف حاکمان مستبد و طمع ایشان، منابع و ثروتهای ملی ایرانیان را به یغما ببرد و اصطلاحا به استعمار منابع و ثروت ملی ایرانیان بپردازند.

قرارداد استعماری رژی که در عهد ناصرالدین شاه قاجار انحصار فروش توتون و تنباکو را به استعمار بریتانیا واگذار کرده بود از مهمترین نمونه های این سبک استعمار بود که موجب اعتراضات گسترده ی وطن پرستان در شهرهای مختلف ایران شده بود.

اعتراضات به این قرارداد ابتدا در برخی از شهرهای ایران توسط شاگردان و مقلدان میرزای شیرازی آغاز شد و سپس با صدور فتوای تحریم تنباکو از سوی میرزای شیرازی تمامی شهرهای ایران و حتی اندرونی دربار قاجار را هم فراگرفت.

این قرارداد علاوه بر استعمار بخشی از منابع ایران سرنوشت تمامی دست اندرکاران توتون و تنباکوی کشور اعم از تاجر و خرده فروش و زارع را در بست در اختیار استعمارگران قرار می داد و اختیار هزاران زارع، تاجر و کاسب در گرو منافع اجنبی بود.

جنبش تحریم تنباکو و فتوای تاریخی میرزای شیرازی یکی از مهمترین نمونه های تاریخی است که نشان می دهد مراجع مستقل شیعه همواره مدافع حقوق مردم بوده و در برابر حاکمیت های استبدادی و استعماری در کنار مردم بوده اند.

اتحاد و یکپارچگی ملی در حمایت از مرجعیت مستقل عامل اصلی پیروزی جنبش تحریم تنباکو بود.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا