زائران از شهر مقدس مشهد پس از دو ماه پياده روى به بصره رسيدند 

 

زائران ايرانى كه از نزديك به دو ماه گذشته از شهر مشهد مقدس پاى پياده به سمت كربلا به راه افتادند هم اكنون به شهر بصره رسيدند تا از جنوبى ترين استان عراق پياده روى خود را تا بهشت روى زمين ادامه دهند.