استاد الازهر: ابن‌تیمیه شیخ ترور است

دسته: اصلی بازدید: 97

 

 

یکی از شیوخ الازهر، ابن تیمیه را شیخ ترور نامید. 

شیخ احمد کریمه یکی از اساتید دانشگاه الازهر در سخنان تلویزیونی خود با اشاره افکار ابن تیمیه گفت: 

او شیخ ترور است. 

وی در ادامه با این ادعا که تیمیه ویژگی های خوبی هم داشته، گفت: اما ویژگی های منفی او بیشتر است. 

کریمه ادامه داد: او کسی است که مردم مصر را و بسیاری دیگر را تکفیر کرد و علاوه بر این والدین پیامبر را نیز کافر دانست!

این شیخ الازهر اظهار داشت: به این ترتیب ابن تیمیه کسی است که باب تکفیر را باز کرد و همین امر باعث و بانی خشونت ها و خونریزی های زیادی شد.

شیخ کریمه تاکید کرد: ابن تیمیه، با ۹۰ درصد مسلمانان جهان دشمن بود و اگر سلفی های معاصر و محمد بن عبدالوهاب نبودند، اندیشه ابن تیمیه تا کنون مرده بود.

وی ادامه داد: پیروان ابن تیمیه او را شیخ الاسلام می خوانند، اما در مقابل برخی او را شیخ ترور می دانند، چرا که گروه های تروریست و تند رو را با فتواهای خود تغذیه کرد و جنایت های زیادی علیه دین و انسانیت با این فتواها رقم خورد. 

ابن تیمیه یکی از علمای اهل تسنن است که تفکرات تکفیرگرایانه را پایه گذاری نمود.

 پس از ابن تیمیه، محمد ابن عبد الوهاب و بعد از وی سنی های تندرو بر اساس این تفکرات دست به کشتارهای وسیعی زدند.